Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů pro účely výběrových řízení nových zaměstnanců

Odesláním zprávy beru na vědomí a uděluji společnosti JRD Development s.r.o., IČ: 039 64 990, se sídlem Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 240564 (dále jen „Společnost“), souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, akademického titulu, data narození, kontaktních údajů (doručovací adresy, e-mailu, telefonního čísla), nejvyššího dosaženého vzdělání, včetně relevantních dokladů (vysvědčení, osvědčení, diplomů,…), dosavadní praxe (specifikace předchozích zaměstnavatelů, pracovních pozic a zkušeností) a dalších mnou dobrovolně sdělených údajů v životopisu a/nebo v jakémkoli jiném dokumentu předaném Společnosti či sdělených v rámci pracovních pohovorů, a to pro účely předem neuzavřeného výčtu výběrových řízení u Společnosti.

Tento souhlas se vztahuje jak na zpracování mých osobních údajů oprávněnými osobami ze Společnosti (kterými se rozumí management Společnosti, HR oddělení Společnosti a po dobu výběrových řízení zaměstnanci na pozici nadřízené pozici, která je předmětem daného výběrového řízení), tak i na zpřístupnění mých osobních údajů v rámci skupiny JRD, ke které patří Společnost (kdy výčet těchto společností je uveden v zásadách ochrany osobních údajů platných ve skupině JRD, na které je odkazováno níže) – s tím, že potvrzuji, že mohu být v budoucnu za podmínek uvedených v tomto souhlasu osloven přímo některou ze společností sdružených ve skupině JRD ve věci nabídky potenciálního pracovního uplatnění.

Tento souhlas uděluji na dobu tří (3) let ode dne jeho udělení – s tím, že na základě mého souhlasu může být tato doba prodloužena.

Zároveň potvrzuji, že jsem byl informován/a, že (i) poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, a proto podléhá mému souhlasu, a že (ii) mohu svůj souhlas s použitím výše uvedených osobních údajů kdykoliv odvolat, případně jej opět udělit.

Dále potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o

 • zásadách zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve Společnosti dostupných na odkazu (https://www.jrd.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-uchazecu-o-zamestnani-ve-spolecnosti-jrd-development-s-r-o.html),
 • zásadách ochrany osobních údajů platných ve skupině JRD dostupných na odkazu (https://www.jrd.cz/cs/souhlas-se-zpracovanim-udaju.html), které se obdobně použijí i na shora popsané zpracování mých osobních údajů,

s tím, že v rámci těchto zásad jsem byl/a informován/a rovněž o mých právech coby subjektu údajů vyplývajících ze zpracování osobních údajů.

Obecné zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete:

Subjekt: JRD Group a.s.
Sídlo: Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
IČO: 26778092
Spisová značka: B 26960/MSPH Městský soud v Praze

aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb. a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V následujících řádcích vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Jaké údaje jako správci zpracováváme?

Vyplnění formuláře

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za těmito účely:

 • Plnění smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu
 • Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Za jakým účelem osobní údaje spravujeme a jak dlouho?

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Jinými slovy Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem možnosti využívat naše služby a informovat vás o novinkách. Přečtěte si více, za jakým účelem spravujeme jednotlivé údaje podle místa jejich vyplnění.

Vyplnění formuláře – Osobní údaje zadané při vyplnění formulářového souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

Identifikační a adresní údaje můžeme využít v souladu s tzv. oprávněným zájmem pro tvorbu interních statistik. Anonymizované výstupy z těchto statistik využíváme za účelem zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Veškeré poskytnuté osobní údaje za výše uvedenými účely jsou poskytované zcela dobrovolně a vyjádřením jejich souhlasu probíhá pomocí aktivní interakce (zaškrtnutí) políčka se souhlasem pro jejich zpracování nebo na základě oprávněného zájmu. Zpracování údajů za tímto můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu 

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem ve smyslu ZOOÚ, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další subjekty (jako zpracovatelé nebo správci):

Zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ANT studio s.r.o., IČ: 29113229, se sídlem Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25698.
 • Poskytovatel softwaru mravenci na online s.r.o., IČ: 06094953, se sídlem Na Jíkalce 2906/19a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 34582.

Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů či osoby (například dopravce nebo další osoby podílející se na splnění smlouvy a našich povinností), pouze však v rozsahu, který je nutný, pro splnění smlouvy. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Osobní i další získané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po nás informaci, které Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022.